دو موج گرانی برنج در پاییز و زمستان ِاولین سال قرن جدید، واکنش‌های زیادی در پی داشت. واکنش‌هایی از جنس تأیید احتکار، دلالی و سوداگری در بازار برنج، واکنش‌هایی که بحران زیست محیطی در آن نقش اصلی بازی می‌کند، و البته واکنش‌هایی از جنس انتقاد و حمایت از یار قدیمی مجلس که متصدی وزارت جهاد کشاورزی است.