از زمان شروع خاموشی ها شاهدیم که در برخی مناطق برق یک منزل مسکونی بیش از پنج بار قطع می شود که این موضوع نگرانی هایی را برای سوختن لوازم برقی به وجود آورده است.

    فیلم و صوت