چندی پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی و به نقل از مجری آن برنامه مطرح شد که تهران ۹۲ روز کمبود آب دارد. این روزها موضوع کمبود آب کشور و به‌ویژه پایتخت در رسانه‌های مختلف شنیده می‌شود و آما رو ارقام و گاهی برآوردهای ضد و نقیضی به گوش می‌رسد.