ارزش پول ملی و نرخ ارزهای خارجی تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد، با این حال دولت‌ها برای کنترل تغییرات نرخ ارز و ایجاد ثبات دست به برخی اقدامات ثبات‌زا می‌زنند و در عین حال برخی دیگر از اقدامات ممکن است در نهایت به کاهش ارزش پول ملی منجر شود.